Βοηθητικά προγράμματα – Ρουτίνες

Υπολογισμός αποδεκτής απόκλισης εμβαδού γεωτεμαχίου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
Κλιμακα γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ87’), ανάλογα με το μέσο Χ της περιοχής
Αφινικός μετασχηματισμός για την μετατροπή συντεταγμένων απο το ένα σύστημα σε άλλο