Υδραυλικές Μελέτες

AAZER01_1

Σύνταξη πλήρους φακέλου για την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων (ρέματα) για τον προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας όπως ορίζει ο ν.4058/2014 ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση στο απαιτούμενο μήκος του υδατορέματος σε κατάλληλη κλίμακα
  • Δημιουργία κατά πλάτος τομών (διατομές) σε ικανά διαστήματα για την μελέτη της διατομής του υδατορέματος σε όλο το μελετώμενο μήκος
  • Δημιουργία μηκοτομής στον μελετώμενο κλάδο του υδατορέματος
  • Εύρεση των γεωμετρικών στοιχείων της λεκάνης απορροής που τροφοδοτεί το μελετώμενο υδατόρεμα
  • Υδρολογική μελέτη βάσει των χαρακτηριστικών της περιοχής και των υδρολογικών στοιχείων της λεκάνης απορροής
  • Υδραυλική μελέτη του υδατορέματος λαμβάνοντας υπ’όψιν τα στοιχεία της γεωλογικής μορφής , των υδρολογικών στοιχείων της περιοχής , των γεωμετρικών στοιχείων του υδατορέματος για περίοδο επαναφοράς 50 ετών με την κατασκευή του σύνθετου μοναδιαίου υδρογραφήματος(ΣΜΥ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικές Υπηρεσίες